Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – «Ο ΣΕΙΡΙΟΣ»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται φιλοζωϊκός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, Ν.Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ – «Ο ΣΕΙΡΙΟΣ», Η αντίστοιχη επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα Θα είναι “THERMAIKOS STRΑΥ ΑΝΙΜΑL WELFARE ΑSSΟCΙΑΤΙΟΝ – SEIRIOS”.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Α. Η προστασία των ζώων, αδέσποτων και μη, η ανάπτυξη της ζωοφιλίας και η προσπάθεια ανεύρεσης τρόπων για την αρμονική συμβίωση ανθρώπων και ζώων στο οικιστικό περιβάλλον.

Β. Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων, με την δημιουργία προγραμμάτων και δράσεων σίτισης, στειρώσεων, υιοθεσιών, περίθαλψης, προώθησης φιλοξενιών και προστασίας από την κακοποίηση καθώς και η ίδρυση και διαχείριση καταφυγίων για τα αδέσποτα ζώα.

Γ. Η προώθηση της φιλοζωίας και του εθελοντισμού με την διοργάνωση

1) προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των αδέσποτων,

2) εκδηλώσεων και διδακτικών ενημερωτικών σεμιναρίων σε ομάδες πολιτών, μαθητών, μελών συλλόγου, σωματείων και φορέων,

3) ομάδων εναντίον της κακοποίησης των ζώων (αδέσποτων και δεσποζώμενων) και υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων και συνθηκών ευζωίας των ζώων,

4) προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε υποχρεώσεις και δικαιώματα που διέπονται από την φιλοζωική νομοθεσία,

5) δράσεων και πρωτοβουλιών για την διευκόλυνση των πολιτών στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην συνύπαρξη με τα αδέσποτα και μη ζώα.

Δ. Η προάσπιση δημιουργίας ενδιαιτήματος των ζώων, όπως χώροι εντός του αστικού ιστού, φυσικό περιβάλλον- πάρκα, παραποτάμιοι χώροι, παραλία και Θαλάσσιος χώρος.

Στ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την διαφώτιση του κοινού γισμη φιλοζωική νομοθεσία, προς πρόληψη ή καταπολέμηση ασθενειών των ζώων όσοιtαι η περισυλλογή αδέσποτων ζώων για διάθεση σε υπεύθυνους ιδιοκτήτες:

Η. Οι ανώτεροι σκοποί επιδιώκονται σε συνεργασία με άλλους φιλοζωικούς συλλόγους σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι μόνο στα όρια των δήμων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Φιλοζωϊκός Σύλλογος Θερμαϊκού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύλλογος μπορεί να διοργανώνει εκστρατείες ζωοφιλίας και προστασίας ζώων, να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων ή συζητήσεων ή μαθημάτων ή σεμιναρίων να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με επιστημονικές ομάδες ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αποτελεί μέλος ενώσεων, ομοσπονδιών κτλ. ελληνικών ή και διεθνών, ομοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συμφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Η ανάληψη νομικής δράσης εις βάρος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιώτη ή δημόσιας ή δημοτικής αρχής που με τις πράξεις ή παραλείψεις του θίγει οποιονδήποτε από τους σκοπούς του Συλλόγου. Η υποβολή καταγγελιών, αναφορών, εγκλήσεων, μηνύσεων, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και εν γένει η άσκηση παντός πρόσφορου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον οποιουδήποτε αστικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου ή αρχής για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού.

Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους Συλλόγούς, Σωματεία και Οργανισμούς Ελληνικούς και ξένους και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το τόσο το Φιλοζωισμό ειδικότερα όσο και τον Εθελοντισμό γενικότερα. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων ή άλλων εγγράφων στούς αρμοδίους, τόσο για ενημέρωση, όσο και για τη λύση προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.

Η διενέργεια αλλά και η συμμετοχή του Συλλόγου σε σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, οικολογικές εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις σχετικές με τους σκοπούς του Συλλόγου, που να έχουν σχέση με την προώθηση του φιλοζωισμού και του εθελοντισμού γενικότερα, την διάδοση της φιλοσοφίας του, την προστασία του από ιδέες και πρακτικές ξένες προς το πνεύμα του. Το πρόγραμμα, ο χρόνος και ο τρόπος πραγματοποιήσεως και η χρονική τους διάρκεια καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η περιοδική ή μη έκδοση ενημερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για διάφορες εργασίες των μελών του, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Οι ανακοινώσεις στο τύπο και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα φιλοζωισμού και γενικότερα εθελοντισμού και κάθε εν γένει μέσο το οποίο το Δ.Σ. και οι αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλόγου και η συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και άλλη νόμιμη ενέργεια που θα κρίνεται αναγκαία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4

Μέλος του Συλλόγου δύναται να εγγραφεί κάθε ενήλικο φυσικό και νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου και ηλικίας, εφόσον υποστηρίζει τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου και συμβάλει θετικά στην πραγματοποίηση αυτών.

Η εγγραφή γίνεται με υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά στην πρώτη μετά της υποβολή συνεδρίασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί τους λόγους στη συνεδρία του γραπτώς.

Τα μέλη διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

Τακτικά μέλη είναι τα εγγεγραμμένα μέλη στα Μητρώα του συλλόγου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν δικαίωμα Ψήφου για τις αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και να ζητούν από το Δ.Σ. ενημέρωση για κάθε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ

Επίτιμα μέλη ονομάζονται, με απόφαση γενικής συνέλευσης, πρόσωπα που προσέφεραν στο σύλλογο διακεκριμένες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και έχουν δικαίωμα Ψήφου, εκτός αν γίνει αποβολής τους για ενέργειες αντίθετες προς το καταστατικό. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή του εφάπαξ δικαιώματα ποσού 10 ευρώ. Επίσης υποχρεούται να καταβάλλει την κατ’ έτος συνδρομή ποσού 10 ευρώ, πλέον του ποσού εγγραφής.

Τα ποσά εγγραφής και συνδρομής μπορούν να μεταβληθούν με αιτιολογημένη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν :

Α. να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, τηρώντας τον νόμο, όλα τα άρθρα του παρόντος καταστατικό καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου,

Β. να συμμετέχουν στις ενέργειες και την δράση του συλλόγου, να αναλαμβάνουν και να εκτελούν με προθυμία κάθε εργασία που τους ανατίθεται από την γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο για ενεργό συμμετοχή στις ομάδες δράσεις .

Γ. να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και στις λοιπές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου.

Δ. να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο σωματείο και να εκπληρώνουν τις προς το σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλλοντας τη χρηματική τους συνδρομή.

Ε. να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τους συλλόγους μη κ.χ. , τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του συλλόγου, τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του (άρθρο 87 ΑΚ) εφόσον πρώτα εκπληρώσεις τις μέχρι την αποχώρησή του, ταμειακές του υποχρεώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τους συλλόγους να προτείνει αιτιολογημένα στην γενική συνέλεύση διαγραφή μέλους. (άρθρο 88ΑΚ)

Α. όταν ένα μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για διάστημα πλέον του έτους.

Β. όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του και την εν γένει συμπεριφορά του, καταστρατηγήσει τις ηθικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα του καταστατικού αλλά και από το γενικό πνεύμα του συλλόγου.

Γ. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για διαγραφή ενός μέλους πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία 2Ι3 του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εν τάξει μελών, ή στην επαναληπτική του συνεδρίαση με την πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, εφόσον ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εν τάξει μελών. Το υπό διαγραφή μέλος καλείται για παροχή εξηγήσεων (Ειρ.Ταμ.6/1993, ΑρχΝ 44,480). Στην περίπτωση δε της διαγραφής του η απόφαση γνωστοποιείται με πρόσφορο μέσο στο αποβαλλόμενο μέλος όπου αναφέρονται και οι λόγοι της διαγραφής.

Δ. μέλος που διαγράφεται για λόγους μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων δύναται να επανεγγραφεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του συλλόγου είναι οι κάτωθι και μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο φορές τον χρόνο όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Α.Σ.

Ά. πάσης φύσεως έσοδα από την λειτουργία του, β. το δικαίωμα εγγραφής, γ. οι συνδρομές των μελών, τακτικές και έκτακτες, δ. δωρεές, χορηγίες και κληρονομιές ύστερα από απόφαση αποδοχής του διοικητικού συμβουλίου, ε. έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος ο σύλλογος, στ. τόκοι από τα χρήματα του συλλόγου που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα , ζ.έσοδα από προϊόντα που παράγουν τα μέλη του συλλόγου ή εμπορεύματα που παρέχουν δωρεάν προς πώληση σε τρίτους με σκοπό την συλλογή χρημάτων για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από 1 η Ιανουαρίου και λήγει της 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Β. κτήση ακινήτων ή κινητών μεγάλης αξίας θα γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου.

Η περιουσία του συλλόγου διατίθεται μόνο και αποκλειστικά για τους σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ. Σ.) ενώ θα υπάρχουν και δύο αναπληρωματικά μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο του παρόντος καταστατικού. Το επταμελές Δ.Σ. αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 μέλη καθώς και δύο αναπληρωματικά. Το Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε 1 η συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Απαγορεύεται η σύμπτωση δύο αξιωμάτων στο ίδιο μέλος του Δ.Σ.. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται τα μέλη του συλλόγου που είναι γραμμένα στο μητρώο του συλλόγου με τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Το .Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο τακτικά και εκτάκτως όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη (μεταξύ τους ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος) και οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περιπτώσεις ισοιμηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου ή του Αντιπροέδρου όταν αυτός προεδρεύει.

Σε περίπτωση αποχώρησης Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα πριν το πέρας της θητείας, αυτή γίνεται εγγράφως, αναφέρεται στους λόγους αποχώρησης και στη συνέχεια η Θητεία αναπληρώνεται από άλλο μέλος του επταμελούς μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. φροντίζει γενικά για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων, φροντίζει να τηρείται το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του και είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στην γενική συνέλευση. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση, πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης, βάση καταστατικού ή κατά διάταξη νόμου που διέπει τις αρχές των συλλόγων-σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΛΗ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκπροσωπεί το σωματείο στο Δικαστήριο, στις Υπηρεσίες και σε όλες τις σχέσεις του με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Δημόσιες αρχές. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και επικυρώνει μαζί με τον γενικό γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. καθώς και όλα τα έγγραφα πλην αυτών που έχουν οικονομικό χαρακτήρα όπου συνυπογράφει με τον ταμία. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συντάσσει και υπογράφει όλα τα πρακτικά πάντα και μόνο την ώρα και στον τόπο της συνεδρίας του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Δ.Σ. Διατηρεί και φυλάσσει το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., Γ.Σ., εκθέσεων εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και την σφραγίδα του Συλλόγου.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Εισπράττει όλα τα έσοδα για λογαριασμό του συλλόγου βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και πληρώνει με εντάλματα πληρωμής ή βάσει νομίμων εκδοθέντων αποδείξεων ή τιμολογίων που του προσκομίζονται μετά από έγκριση των δαπανών αυτών για την πραγμάτωση των σκοπών τον συλλόγου.

Είναι υπεύθυνος για φύλαξη των πρωτοτύπων παραστατικών εσόδων εξόδων, διπλοτύπων αποδείξεων συνδρομών, γραμματίων είσπραξης, ενταλμάτων πληρωμής, βιβλίων ταμείου. Επιβλέπει όλα τα έξοδα και έσοδα του συλλόγου και έχει την υποχρέωση να τα προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά μία φορά τον μήνα στον εκάστοτε λογιστή που είναι υπεύθυνος για την λογιστική τήρηση (και όχι την ταμειακή) και παραλαμβάνει τα πρωτότυπα ενημερωμένα.

Κάθε έτος συντάσσει το απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, καθώς και ετοιμάζει την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής προς υπογραφή και επικύρωση αυτής.

Διατηρεί και φυλάσσει τα απαιτούμενα βιβλία διαχείρισης περιουσίας. Υποβάλλει στη Γ.Σ. τον απολογισμό-ισολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του αναλαμβάνει το έργο του κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της διαχείριση του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή από τα μέλη το συλλόγου στη γενική συνέλευση και συμπίπτει χρονικά και τοπικά με τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ.

Τα μέλη της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες της εξελεγκτικής είναι ο έλεγχος της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. – παραστατικών εσόδων εξόδων και έλεγχος σύμπτωσης με τα οικονομικά βιβλία.-

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης) και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη (ΑΚ 95,96).
Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος τον μήνα Φεβρουάριο στη διάρκεια της οποίας:

Α. λογοδοτεί το Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά το περασμένο έτος,

Β. εγκρίνεται ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου.

Γ. συζητούνται προτάσεις και εμπειρίες από την αντιμετώπιση περιστατικών που διαχειρίστηκε ο σύλλογος καθώς και τρόπων – μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των σκοπών και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Δ. διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Σ.

Κατά την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα διευθύνει την συζήτηση, θα διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, Θα δίδει και Θα αφαιρεί τον λόγο στους ομιλητές και Θα κηρύσσει την λήξη της.

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όποτε το κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. ή ζητήσει την σύγκλιση αυτών τουλάχιστον τα 1Ι5 (ΑΚ 96) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται απαραιτήτως τα προς συζήτηση Θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι το πολύ μέρες έκτακτη γενική συνέλευση, στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς στα προς συζήτηση θέματα αυτά τα οποία ζητήθηκαν με αίτηση των προαναφερομένων μελών.

Η πρόσκληση για γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη γίνεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης τουλάχιστον 7 μέρες πριν την σύγκλιση αυτής όπου θα αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος και τα προς συζήτηση θέματα.

Η συζήτηση θεμάτων που δεν αναφέρονται εγγράφως στην ηλεκτρονική κοινοποίηση δεν είναι υποχρεωτικό και έννομο να συζητηθούν εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η γενική συνέλευση.

Μέρος στη Γενική Συνέλευση παίρνουν αυστηρά όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου, αποφασίζει για όλα τα Θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της πραγμάτωσης των σκοπών όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Εγκρίνει τον απολογισμό, ισολογισμό, τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και απαλλάσει αυτό από κάθε ευθύνη, τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, λαμβάνει απόφαση περί διάλυσης του συλλόγου, περί χορηγίας των εσόδων, κινητών και ακίνητων πραγμάτων ιδιοκτησίας του συλλόγου σε τρίτους -αποκλειστικά συλλόγους η ιδιώτες με έντονη και αναγνωρισμένη φιλοζωική δράση, αποφασίζει περί διαγραφής ή εγγραφής μέλους που απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό από το Δ.Σ., ιδρύει ή καταργεί ομάδες εργασίας.

Ειδικά για την τροποποίηση-διάλυση του καταστατικού η απαιτούμενη παρουσία είναι ημίσεως των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του συλλόγου και πλειοψηφία % των παρόντων (άρθρο 99 ΑΚ).

Για την μεταβολή του σκοπού απαιτείται συναίνεση όλων των μελών (άρθρο 100 ΑΚ). Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Κάθε διαφωνία ή ασάφεια σχετικά με το καταστατικό λύεται στη Γενική Συνέλευση τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων νόμων.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην πρώτη σύγκλιση της Γ.Σ. απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου των ταμειακώς ενημερωμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συγκαλείται επαναληπτική γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα στον ίδιο τόπο, χρόνο και ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων ταμειακώς ταχτοποιημένων μελών.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία ημίσεως πλέον ενός των παριστάμενων μελών (άρθρο 97 εδ.α’ΑΚ) εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά -εξαρτώμενης της φύσεως των προς συζήτησης θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 9

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να συντάξει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου και να τον φέρει προς έγκριση στην Γ.Σ. ο οποίος κανονισμός ρυθμίσει αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα θέματα λειτουργίας και δράσης του Συλλόγου. Ο κανονισμός Θεωρείται σε πλήρη και έννομη ισχύ μετά την κατάθεση και δημοσίευση στο αρμόδιο δικαστήριο ή δικαστική αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρόγγυλη φέρουσα γύρω την επωνυμία του και στο μέσο το έτος ιδρύσεως, στο κέντρο την εικόνα σκύλου καθώς και το ΑΦΜ του συλλόγου.

Κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει και για την λύση του δεν προνοεί το παρόν καταστατικό, λύεται ρητά με απόφαση του Δ.Σ. και επικύρωση αυτής από τη Γ.Σ. Ότι ο Σύλλογος διαλύεται όταν δεν μπορεί να εκπληρώσεις τους σκοπούς του που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από έντεκα (11) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών στις 04.04.2015, στην Αγία Τριάδα του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο του Ειρηνοδικείου.

Αγία Τριάδα,
Δήμος Θερμαϊκού,
Νομός Θεσσαλονίκης

04/04/2015

Τα ιδρυτικά μέλη

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

(Ακολουθούν οι υπογραφές)