Υιοθεσίες

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός & εκτός Ελλάδας δίνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Θωμάς Αλεξανδρόπουλος υπογράφει την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 2047/68259 που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων στην οποία περιλαμβάνονται τις οδηγίες αναφορικά με τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων εντός ή εκτός Ελλάδας.

Διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς

Στο έγγραφο που υπογράφτηκε στις 13 Ιουνίου 2016 επισημαίνεται ότι η Ελληνική Πολιτεία, κατά την ρύθµιση του θέµατος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων εκτίµησε τις συγκεκριµένες και ειδικές παραµέτρους που συνδέονται µε αυτό και προέκρινε ως µόνη νόµιµη διαδικασία για την έξοδο τους από την κατάσταση του αδέσποτου, την ένταξη τους στο καθεστώς του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς, µέσω της υιοθεσίας, η οποία γίνεται από φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε την µορφή φιλοζωικών σωµατείων και ενώσεων.

Η υιοθεσία κατά την ελληνική έννομη τάξη αφορά µόνο τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς καθώς η περίπτωση αγοράς ή δωρεάς ή λόγω άλλης αιτίας απόκτησης ζώου από γνωστό ιδιοκτήτη, δεν είναι υιοθεσία αλλά αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία υιοθεσίας, ρυθµίζεται από το άρθρο 9 του Νόµου 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄15), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν. 4235/14 ( ΦΕΚ Α 32) και το από το άρθρο 44 του ν. 4384/21016 (Α 78). Ο νέος ιδιοκτήτης πρώην αδέσποτου ζώου συντροφιάς µπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο και νοµικό πρόσωπο (µόνο φιλοζωικό σωµατείο ή ένωση), µε κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία της υιοθεσίας δεν αλλάζει αν το ζώο πρόκειται να µετακινηθεί ή όχι στο εξωτερικό µετά την υιοθεσία.
Η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς περιλαµβάνει:

  1. Την υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος).
  2. Για κάθε ζώο υπογράφεται ξεχωριστή δήλωση υιοθεσίας.
  3. Την παραλαβή του ζώου από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος).

Στην περίπτωση που η υιοθεσία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας ή από φιλοζωικό σωµατείο που δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου (πληρεξουσίου) τότε η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία και φέρει την επισηµείωση της Χάγης.

Ειδικότερα για την περίπτωση φιλοζωικών σωµατείων µε έδρα το εξωτερικό η εν λόγω εξουσιοδότηση µπορεί να δίδει την δυνατότητα υπογραφής δηλώσεων υιοθεσιών και παραλαβής των ζώων αυτών κάθε φορά που αυτό απαιτείται ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτυπώνεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση.

Επιπλέον στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος υποβάλλει κάθε φορά υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι η πληρεξουσιοδότηση δεν έχει ανακληθεί και ότι το εν λόγω σωµατείο εξακολουθεί να υφίσταται.
Στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ως προσωρινός ιδιοκτήτης του αδέσποτου ζώου δηλώνεται ο ∆ήµος και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ως νέος πλέον ιδιοκτήτης δηλώνεται το φυσικό πρόσωπο ή το φιλοζωικό σωµατείο στην κατοχή του οποίου περιήλθε το ζώο.

Αλλαγή ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς, τα εµπλεκόµενα πρόσωπα (παλιός και νέος ιδιοκτήτης) παρουσιάζονται σε πιστοποιηµένο κτηνίατρο και συνυπογράφουν Υπεύθυνη ∆ήλωση αλλαγής ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, επιδεικνύοντας έγγραφα που επαληθεύουν τα ατοµικά τους στοιχεία, προκειµένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη του ζώου στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία ο νέος ή ο πρώην ιδιοκτήτης του ζώου δεν µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο (πληρεξούσιος) ώστε να ενεργήσει για λογαριασµό του (αλλαγή ιδιοκτησίας του ζώου στο νέο ιδιοκτήτη, αίτηµα της µεταβολής των στοιχείων στη ∆ΗΒ∆ (από τον πιστοποιηµένο κτηνίατρο).

Όταν ο νέος ιδιοκτήτης βρίσκεται εκτός Ελλάδας η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία και φέρει την επισηµείωση της Χάγης. Στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δηλώνεται ο νέος ιδιόκτητης καθώς γίνεται και σχετική ενηµέρωση του βιβλιαρίου υγείας και του διαβατηρίου το ζώου.

ypaat

Πηγή : zoosos.gr

Το ερωτηματολόγιο υιοθεσίας ζώου του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Θερμαϊκού – Ο Σείριος

seirios3

Οδηγίες

Κατεβάζετε το έντυπο υιοθεσίας πατώντας το εικονίδιο με το βελάκι δεξιά πάνω, δεξιά του εικονιδίου εκτυπωτή.

Για να ανοίξετε το έντυπο και να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά χρειάζεστε το Adobe Reader. Εάν δεν το έχετε κατεβάστε το πατώντας τις εικόνες παρακάτω (για PC ή για Android)

Συμπληρώνετε τα έντυπο ηλεκτρονικά και τα σποστέλετε στο μέηλ του Σείριου : [email protected]